สิทธิและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด อ้างอิงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)


ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ผ่านระบบออนไลน์For foreign customers, please contact via email : GPA@segroup.co.th